Chan giac hut chan khong

CHÂN GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG

Model:
 Chân giác hút chân không phi 11mm-L85mm-có lò xo
Model: Chân giác hút chân không phi 11mm-L75mm-có lò xo
Model: Chân giác hút chân không phi 11mm-L100mm-có lò xo
 
Model: Chân giác hút chân không phi 7mm-L42mm-có lò xo
 
Model: Chân giác hút chân không M10mm-L80mm-có lò xo
 
Model: Chân giác hút chân không M10mm-L90mm-có lò xo
 
Model: Chân giác hút chân không phi 11mm-L50mm-có lò xo

Model: Chân giác hút chân không phi 11mm-L74mm-có lò xo

Model: Chân giác hút chân không phi 11mm-L74mm-có lò xo
 
Model: Chân giác hút chân không phi 7.5mm-L70mm-có lò xo

Model: Chân giác hút chân không phi 7mm-L82mm-có lò xo

Model: Chân giác hút chân không phi 11mm-L74mm-có lò xo
 
Model: Chân giác hút chân không phi 11mm-L60mm-có lò xo

Model: Chân giác hút chân không phi 11mm-L65mm-có lò xo

Model: Chân giác hút chân không phi 11mm-L54mm